Algemene voorwaarden:

 

1.     Aandachtspunten 

 

1.1  Verzending door vervoerder

 

Verzending gebeurt op verantwoordelijkheid van de consument. Elke schade voortkomend uit het transport van de geleverde goederen moet bij levering vermeld worden op het afleveringsborderel van de vervoerder.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraging bij de levering.

De consument kan geen schadevergoeding eisen indien de goederen niet binnen een redelijke termijn worden afgeleverd door de vervoerder.

 

1.2  Afzien levering 

 

De consument heeft het recht om binnen de 14 dagen na levering af te zien van de aankoop ingeval van verkoop op afstand. Hiervoor stuurt u de goederen op eigen kosten terug, waarna wij het bedrag van de goederen zullen terugstorten op uw financiële rekening.

 

Het retourneren van producten dient op de volgende manier te gebeuren:

§  Retourneren binnen de zichttermijn van 14 dagen.

§  Retourneren in de originele verpakking en overdoos onbeschadigd, ongebruikt en compleet.

§  Retour- en garantiepakketten dienen voldoende gefrankeerd teruggestuurd te worden.

§  Bij het retour zenden van een verkeerd geleverd product zullen de betaalde verzendingskosten voor de verzending heen terugbetaald worden, dit uitsluitend wanneer er verzendingskosten betaald zijn. (dus niet bij bestellingen boven de 250 euro (gratis verzending))

 

1.3  Onderdelen gesloten circuit – aansprakelijkheid 

 

Bepaalde geleverde onderdelen zijn enkel voor gebruik op gesloten circuit. De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden indien deze onderdelen worden gebruikt op de openbare weg.

 

1.4  Uitzondering : verzending

 

Grote verzending zoals bromfietsen, scooters, motorfietsen worden geleverd de dinsdag of de donderdag, dit altijd in samenspraak met de klant. Deze worden geleverd door onze privé chauffeur.

 

De prijs wordt berekend op de afstand dat er moet worden afgelegd.

 

Wanneer er sprake is van een bestemming die te ver is dat onze privé chauffeur deze niet kan overbruggen dan kan er een meerprijs aangerekend worden. Voor deze bestemmingen wordt dan een externe transport dienst aangesproken.

 

1.5  Ruilen 

 

Ruilen via retour is mogelijk, na voorafgaandelijke schriftelijke opgave van de redenen van de omruiling, door het pakket terug te sturen naar West Import BVBA, Stasegemsesteenweg 1 GIK 8500 Kortrijk. 

 

De verzendingskosten zijn ten laste van de consument alsook de nieuwe verzendingskosten die gemaakt zullen worden voor het opnieuw verzenden van de omgeruilde onderdelen.

 

2.     Algemene voorwaarden

 

2.1  Begrippen en definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 

Dag: kalenderdag;

 

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 

2.2  Toepassing

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

De consument is er van op de hoogte dat de algemene voorwaarden altijd raadpleegbaar zijn op de officiële site van West Import bvba. 

 

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Een overeenkomst kan alleen gesloten worden met een consument die 18 jaar of ouder is.

 

2.3  Het aanbod 

 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. 

 

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

 

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

 

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

 

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

2.4  De levering 

 

Bij levering van producten:

 

Bij de aankoop op afstand van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

§  die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

§  die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

§  die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

§  die snel kunnen bederven of verouderen;

§  waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

§  voor losse kranten en tijdschriften;

 

Bij levering van diensten:

 

Dienstprestaties worden, behoudens anders afgesproken, in regie uitgevoerd aan het geldend uurtarief, en omvatten de verplaatsingstijd (heen en terug) naar de klant.   

 

2.5  Rechten en verplichtingen ondernemer

 

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 

Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand hetzij 12% per jaar. De schuld zal bovendien worden verhoogd met een schadebeding ad. 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR. 

 

De geleverde goederen blijven eigendom van de ondernemer zolang de volledige prijs niet is betaald. Alle risico’s zijn ten laste van de consument. De betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Ingeval de consument toehorende goederen zelf verwerkt, of herverkoopt, draagt hij aan de ondernemer alle schuldvorderingen over die voorkomen uit deze herverkoop.  

 

De ondernemer biedt een garantie op herstellingen gedurende één jaar na aankoopdatum onder de voorwaarde dat de koper het product op eigen kosten terugbrengt naar de onderneming opdat daar de gepaste herstelling kan worden uitgevoerd. De koper dient het product op eigen kost terug op te halen.

 

Deze garantie geldt niet indien

§  De consument jegens de ondernemer in gebreke is; 

§  De consument de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt;

§  De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de ondernmer.

    

2.6  Rechten en verplichtingen consument 

 

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.

 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 

Bij de verkoop van producten wordt door de ondernemer een voorschot gevraagd van 50% van de totale prijs. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 

Wanneer de consument zijn product niet afhaalt op het afgesproken tijdstip hetzij na herstelling hetzij na verkoop, za hij een bedrag van 5 EUR per dag verschuldigd zijn ten titel van stallingsgeld. 

 

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 

2.7  Toepasselijk recht – Rechtbanken 

 

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken gelegen in het arrondissement Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd.